Acasă Administrație publică ACUM Urmăriți în direct ședința extraordinară a Consiliului Județean Vaslui

ACUM Urmăriți în direct ședința extraordinară a Consiliului Județean Vaslui

0

https://www.facebook.com/cjvs.eu/videos/356554455726999/?epa=SEARCH_BOX

 

PROIECT DE HOTĂRÂRENr. /2020privind rectificareaa VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020

Art.1.-(1)Sinteza bugetului local al judeţuluiVaslui, rectificat, se prezintă în anexa nr. 1.

(2)Detalierea veniturilor bugetului local al judeţuluirectificat, pe capitole şi subcapitole,este prevăzută în anexa nr. 2.

(3)Detalierea cheltuielilor bugetului local al judeţuluirectificat, pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr. 3, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în anexa nr. 4.

Art.2.-La partea de venituri a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2020, aşa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 117/6.08.2020privind rectificarea a V-a abugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2020, se aprobă următoarele influenţe:

-lei -VENITURI TOTALE:+ 20.929.000din care:

-sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilordescentralizate la nivelul județului + 8.929.000

 

-finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală + 12.000.000-subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

-2.730.000-Fondul European de Dezvoltare Regională + 2.730.000Art.3.

-La partea de cheltuieli a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2020, aşa cum a fost aprobatprin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 117/6.08.2020privind rectificarea a V-a abugetului localal judeţului Vaslui pe anul 2020, se aprobă următoarele influenţe:

CHELTUIELI TOTALE: 20.988.520din care:

  • -cheltuieli de personal + 5.314.000
  • -bunurişiservicii + 245.533
  • -fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților -800.000
  • -transferuri întreunităţiale administraţie publice +50.000
  • -asistență socială + 4.415.000
  • -alte cheltuieli -10.000
  • -plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -235.533
  • -cheltuieli de capital + 12.009.520
  • DEFICIT 59.520  

Art.4.-(1)Cheltuielile prevăzute în bugetul local al judeţului rectificat pe anul 2020reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se vaputeaface în condiţiile legii.

(2)Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii,precum şi efectuarea de cheltuieli se vor face numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate.

Art.5.-Cheltuielile la capitolul „autorități publice și acțiuni externe” se suplimenteazăcu suma de 9.520lei,la cheltuieli de capital.

Art.6.-La capitolul „alte servicii publice generale”fondurile se diminuează cu suma 800.000lei, la fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale.

Art.7.-(1)La capitolul „învățământ” fondurile se suplimentează cu suma 4.415.000 lei, la asistență socială.

(2)Fondurile pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade”Vaslui se suplimentează cu suma de 568.000 lei, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „C. Pufan” Vaslui se suplimentează cu suma de 75.000 lei, la Școala Profesională Specială „Sf. Ecaterina” Huși se suplimentează cu suma de 75.000 lei și la Consiliul Județean Vaslui se suplimentează cu suma de 3.697.000 lei.

Art.8. -Cheltuielile cu bunuri și servicii de la capitolul „cultură, recreere și religie” se suplimentează cu suma de 10.000 lei, iar ”alte cheltuieli” se diminuează cu suma de 10.000 lei.

Art.9.-(1)Cheltuielile la capitolul „asigurări și asistență socială”se suplimentează cu suma de 5.364.000lei.

(2)Cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 5.314.000 lei, cheltuielile cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 235.533 lei, transferurile între unități ale administrației publicese suplimentează cu suma de 50.000 lei și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent se suplimentează cu suma de 235.533 lei.

(3)Cheltuielile pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui se suplimentează cu suma de 5.314.000 lei, iar pentru Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești se suplimentează cu suma de 50.000 lei.

Art.10.-Cheltuielile la capitolul „transporturi”se suplimentează cu suma de 12.000.000 lei, la Consiliul Județean Vaslui, la cheltuieli de capital.

Art.11.-Detalierea bugetului aparatului de specialitateal Consiliului Judeţean Vasluise prezintă în anexa nr. 5.

Art.12.-Detalierea bugetelorCentruluiȘcolar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade”Vaslui, a Centrului Școlar de Educație Incluzivă „C. Pufan”Vaslui și a Școlii Profesionale Speciale „Sf. Ecaterina” Huși este redată înanexelenr. 6-8.

Art.13.-Detalierea bugetuluiBibliotecii Județene „N.Milescu Spătaru” Vaslui este redată în anexa nr. 9.

Art.14.-Detalierea bugetuluiDirecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui este redată în anexele nr. 10-10/4.

Art.15. -Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică,precum şi valoricăse prezintă în anexele nr. 11–11a.

Art.16.-Anexelenr. 1-11a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17.-Secretarul general al județului va comunica prezentul act administrativ către Instituția Prefectului-Judetul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, precum ș icătre Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.