Acasă Publicitate  Înștiințare organizare concurs – Primaria Suletea

 Înștiințare organizare concurs – Primaria Suletea

0

U.A.T. Șuletea, cu sediul în localitatea Șuletea, strada Al. I. Cuza nr. 37, județul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante în baza Art.618 alin.(3) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • Denumire post:

– Inspector, clasa I, grad asistent, Compartiment Asistență Socială;

– Inspector, clasa I, grad asistent, Compartiment Impozite și Taxe.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – universitare de licență cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

Data, ora şi locul de desfășurării concursului:

 • proba scrisă  în data de 22.08.2023 , ora 10.00, la sediul instituției din str. Al. I. Cuza nr.37, loc. Șuletea, com. Șuletea, jud. Vaslui.  

Perioada de depunere a dosarelor: 20.07.2023 – 08.08.2023. 

Perioadă selecție dosare concurs: în termen de max. 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioadă depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Perioadă soluționare contestații: în termen de cel mult 24 ore de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor..

Bibliografie și Tematică pentru Inspector, clasa I, grad Asistent, Compartiment Asistență Socială:

 1. Constituţia României, republicată: COncepte de politică social, securitate social, protecție social, asigurare socială.
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Definiții, termeni. 
 4. Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Titlul I şi II ale Părţii a VI – a: Drepturile și îndatoririle funcționarului public.
 5. Legea 272/2004: Principii generale prievind proytcția și promovarea drepturilor copilului.
 6. Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice: Principii generale.
 7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare: Cap. III Secțiunea a 4-a și a 5-a.
 8. Legea 466/04.11.2004 privind Statutul asistentului social: Cap. II și III.
 9. Legea asistenței sociale nr. 292/2011: Sistemul de servicii sociale.

Bibliografie și Tematică pentru Inspector, clasa I, grad Asistent, Compartiment Impozite și Taxe:

 1. Constituţia României, republicată: Principii generale, Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale.
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Principii și definiții, dispoziții speciale privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie; accesul la serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități.
  3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Dispoziții generale.
  4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Statutul funcționarului public; prerogative de putere publică; funcționarul public; corpul funcționarilor publici; principiile care stau la baza exercitării funcției publice; clasificarea funcțiilor publice; categorii de funcționari publici; drepturi și îndatoriri; regimul incompatibilităților și conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice; modificarea raporturilor de serviciu; sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici – Tipuri de răspundere; răspunderea în solidar cu autoritatea sau cu instituția publică; răspunderea administrativ-disciplinară.
  5. Legea nr. 227/2015 cu tematica Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare: Titlul IX – impozite și taxe locale.
 3. Legea 273/2006 actualizată: Principii generale.
 4. Legea 207/2015: Principii generale.
 5. Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă: Principii generale.

Date contact: Scarlatache Elena Anca, Inspector cu atribuțiuni de Secretar general, tel: 0235426784, email: primariasuletea@yahoo.com.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.