Acasă Local Amintiri ale telegrafistelor din județul Vaslui despre ziua de naștere a lui...

Amintiri ale telegrafistelor din județul Vaslui despre ziua de naștere a lui Ceaușescu. ”Băteam telegrame până cădeam leșinate. Doamne ferește să mâncăm vreo literă!”

0
Sursa: Vasluiul comunist

de Simona MIHĂILĂ

Ziua de 26 ianuarie rămâne în memoria telegrafistelor din Bârlad drept un coșmar. De ziua dictatorului, a lui Nicolae Ceaușescu, telegrafistele erau categoria profesională cea mai chinuită, pentru că atunci, degetele lor prelucrau cele mai multe și cele mai lungi mesaje din an.

Servanții locali făceau o adevărată risipă de cuvinte, transmițând prin telegrame adevărate scrisori de adâncă și profundă dragoste pentru conducătorul mult iubit.

Dacă o telegramă obișnuită conține, pentru orice muritor de rând 10 – 15 cuvinte, nomenclaturiști vremurilor de atunci nu concepeau ca telegrama să fie mai scurtă de 400 și chiar 600 de cuvinte. Era și aceasta o metodă prin care lingăii își păstrau funcțiile, iar pentru “întâiul bărbat al țării”, tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu exista ideea de “buget limitat”.

Pentru tovarășul, formulările laconice și seci erau o insultă. Nu se putea ca din telegrama de felicitare către Ceaușescu să lipsească sintagmele binecunoscute, cele de care ne e și silă să ne mai amintim.

“Erau printre cele mai lungi telegrame pe care trebuia să le transmitem. 400, 500, 600 de cuvinte. Nimic nu era prea mult. Băteam telegrame ore pntregi fără pauză, pănă cădeam leșinate. Doamne ferește să mâncăm vreo literă în aceste telegrame. Puteam să ne riscăm chiar locul de muncă, fără să mai vorbim de penalizări, ședințe de partid, mustrări și gazete de perete la «Așa nu»”, își amintește Dorina Muntean, o telegrafistă din Bârlad.

Ziua lui Nicolae Ceaușescu era de calvar din toate punctele de vedere. Funcționarele telegrafiste aveau, de multe ori, surpriza ca, la ieșirea de la schimbul II, de exemplu, la ora 14, să fie întoarse de la ieșire și trimise din nou la muncă. Pentru încă o noapte. Căci nomenclaturiștii nu se săturau, indiferent de oră, să să-și perie șeful suprem.

“Am prins ani în care condițiile erau sub orice critică. Tehnologia era rudimentară. Te murdăreai îngrozitor, iar zgomotul îți spărgea timpanele. Ore și ore întregi. Și cât de migălos era totul! Când transmiteam prin Morse trebuia să fii foarte atent pentru că tehnologia era neevoluată și erau multe litere pe care nu le înțelegeam. Uneori, ne era suficient să auzim prima și ultima literă ca să deducem cuvântul. Când primeam telegrame, veneau pe banda aceea de hârtie foarte îngustă. Primeam kilometri întregi de bandă imprimată. Și o lipeam de dimineață și până a doua zi, cu clei de oase, centimetru cu centimetru”, povestește Tatiana Arhip, o fostă telegrafistă din Vaslui.

Mesaje trimise de nomenclaturiști județului Vaslui conducătorului iubit

* “În aceste momente de mare sărbătoare, locuitorii municipiului Vaslui vă înconjoară cu toată căldura și își exprimă nemărginita admirație față de meritele dumneavoastră fără seamăn, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent om politic și de stat, care întruchipați cele mai alese virtuți ale poporului român, erudit om de știință și cultură, făcând legământ solemn de a acționa fără preget, ca adevărați revoluționari, pentru a spori neîncetat măreția și gloria epocii care vă poartă numele, de a înfăptui neabătut sarcinile ce ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționle ale partidului, pentru a întâmpina cu noi succese cea de a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de al XIV-lea Congres al partidului”.

* “Cu dragoste fierbinte, cu cele mai alese simțăminte de bine și de recunoștință, oamenii muncii din Bârlad, împreună cu întregul popor, cinstesc, la 26 ianuarie, Ziua de naștere a celui mai de seamă și brav conducător – tovarășul Nicolae Ceaușescu”.

Sursa: Vasluiul comunist

* “Înconjurându-vă cu cele mai alese sentimente, concentrăm în urările pe care vi le adresăm din toată inima și cu toată dragostea, admirația și respectul nostru profund, față de dumneavostră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit erou între marii eroi ai istoriei noastre naționale, evocăm cu imensă bucurie și mândrie patriotică proeminenta personalitate și glorioasa dumneavoastră activitate de făuritor al celei mai înălțătoare epoci din istoria noastră națională, conducător înțelept și vizionar al amplului proces de edificare a patriei spre comunism, Erou al păcii, prieteniei și colaborării între toate popoarele lumii”.

* “Acum, la aniversarea zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, zi scumpă nouă tuturor, adresăm secretarului general al partidului cele mai fierbinți urări de sănătate, fericire și ani mulți la cârma partidului și țării, spre implicarea năzuințelor noastre de bunăstare și progres”.

* “Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vaslui, asemenea întregului nostru partid și popor, exprimă și de această dată cele mai profunde sentimente de mândrie patriotică pentru modul strălucit în care România, dumneavoatră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu – personalitate proeminentă a epocii contemporane – contribuiți la soluționarea marilor probleme ale lumii, la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, a unui climat de înțelegere, colaborare și cooperare între toate popoarele, pentru dezarmare și pace, pentru triumful socialismului și comunismului”.* „La mulți ani, mult iubite și stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, ctitor de țară nouă, erou între eroii neamului“.

* “Să ne trăiți întru mulți ani o strălucită viață de patriot revoluționar, de neîntrecut luptător pentru fericirea poporului român“.

Sursa: Vasluiul comunist

* “Cu cele mai alese sentimente de profundă dragoste, stimă și prețuire, ne unim în gând cu țara și să vă adresăm strimate mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și a peste 55 de ani de glorioasă activitate revoluționară, cele mai calde și respectuoase felicitări, împreună cu urarea fierbinte de multă sănătate și viață îndelungată, de nesecată putere de muncă, spre binele și prosperitatea României socialiste, spre ridicarea ei în glorie și măreție, pe cele mai luminoase culmi ale socialismului și comunismului”

* “Sărbătorind în strânsă unitate și cu impresionantă însuflețire ziua de naștere și strălucita dumneavoastră activitate revoluționară, noi cu toții dăm expresie admirației profunde, prețuirii și nemărginitei recunoștințe față de cel mai iubit și respectat fiu al națiunii, față de dumneavostră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu”.

* “Sunteți, mult iubite conducător, omul pe care poporul l-a ales să-i conducă destinele într-o perioadă crucială din istoria sa și care în funcțiile de supremă răspundere ce i-au fost încredințate, a dovedit cu strălucire că este suflet din sufletul neamului, ca nimic nu-i este mai scump decât gloria și măreția patriei, independența și suveranitatea ei, bunăstarea și fericirea oamenilor muncii”.

* “În acest moment sărbătoresc, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul nostru, vă adresăm din nou, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri pentru mărețele înfăptuiri obținute sub strălucita dumneavoastră conducere și pentru tot ce este proiectat să se înfăptuiască în viitor și vă exprimăm recunoștința nemărginită pentru grija și ajutorul neprecupețit pe care ni-l acordați permanent, pentru uriașa dumneavoastră contribuție la făurirea țării moderne și prospere de astăzi”.
* “În această memorabilă zi, când întregul popor sărbătorește aniversarea zilei de naștere a celui mai iubit fiu al poporului, dînd glas sentimentelor noastre de nețărmurită dragoste și vie recunoștință, permiteți-ne să vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar gerenral, că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în toate domeniile de activitate, în ridicarea calității și a nivelului tehnic al produselor, punînd în centrul preocupărilor creșterea eficienței și rentabilității întregii activități economico-sociale.“

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.